• Головна
  • Коронавірус COVID-19: Що зміниться після 11 травня?
16:17, 4 травня 2020 р.
Надійне джерело

Коронавірус COVID-19: Що зміниться після 11 травня?

Коронавірус COVID-19: Що зміниться після 11 травня?

Ка­ран­тин, зап­ро­вад­же­ний в Ук­ра­їні че­рез пан­де­мію ко­ро­на­ві­ру­су, бу­де про­дов­же­но до 22 трав­ня. Од­нак, ста­біль­на си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю доз­во­ляє з 11 трав­ня роз­по­ча­ти знят­тя пер­ших об­ме­жень і пе­рей­ти до кон­цепції адап­тивно­го ка­ран­ти­ну.

Про це за­явив Прем’єр-мі­ністр Ук­ра­їни Де­нис Шми­галь, від­кри­ва­ючи по­за­чер­го­ве за­сі­дан­ня Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів сьогод­ні, 04 трав­ня.

Уряд в пер­шу чер­гу за­ці­кав­ле­ний, аби яко­мо­га швид­ше за­пус­ти­ти всі сфе­ри еко­но­мі­ки, які при­зу­пи­ни­ли­ся че­рез епі­де­мію. У сво­їх рі­шен­нях ми ке­ру­ємо­ся вик­лючно да­ни­ми на­ших про­філь­них спе­ці­аліс­тів. За їх роз­ра­хун­ка­ми, пе­ред­часне знят­тя ка­ран­ти­ну — оз­на­чає ти­ся­чі но­вих хво­рих. Не мож­на цього до­пус­ти­ти, — на­го­ло­сив очіль­ник Уря­ду.

За сло­ва­ми Прем’єр-мі­ніс­тра, ста­біль­на си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю доз­во­ляє з 11 трав­ня роз­по­ча­ти знят­тя пер­ших об­ме­жень і пе­рей­ти до кон­цепції адап­тивно­го ка­ран­ти­ну.

Ми ба­га­то спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми біз­не­су. Ро­зу­мі­ємо пот­ре­би і за­пи­ти біз­не­су, і сьогод­ні скли­ка­ли по­за­чер­го­ве за­сі­дан­ня, під час яко­го пла­ну­ємо прий­ня­ти про­ект пос­та­но­ви на про­хан­ня біз­не­су, яко­му тре­ба час, аби під­го­ту­ва­ти­ся до без­печних умов ро­бо­ти, — заз­на­чив Гла­ва Уря­ду.

Де­нис Шми­галь по­ві­до­мив, що з 11 трав­ня бу­дуть від­кри­ті для від­ві­ду­вань пар­ки, скве­ри, зо­ни від­по­чин­ку.

Крім то­го, бу­де доз­во­ле­но пра­цю­ва­ти са­ло­нам кра­си, пе­ру­кар­ням, але за пев­них умов, які вже роз­робле­ні і бу­дуть пред­став­ле­ні Мі­ніс­терс­твом охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни.

Ми доз­во­ли­мо ро­бо­ту зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня на ви­ніс. Ро­бо­ту літ­ніх май­дан­чи­ків ка­фе і рес­то­ра­нів прос­то не­ба у зак­ла­дах, за­ре­єс­тро­ва­них як опе­ра­то­ри по­туж­ності. Це ду­же важ­ли­ва прив’яз­ка і мож­ли­вість кон­тро­лю­ва­ти, в то­му чис­лі ор­га­на­ми міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, — заз­на­чив Де­нис Шми­галь.

Та­кож, за його сло­ва­ми, бу­де доз­во­ле­на оп­то­ва і роз­дріб­на тор­гівля неп­ро­до­воль­чи­ми то­ва­ра­ми, ок­рім зон роз­ваг та хар­чу­ван­ня, ди­тя­чих зон в ТРЦ.

Доз­віл пра­цю­ва­ти при пев­них умо­вах от­ри­ма­ють зак­ла­ди по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня за виз­на­че­ни­ми кри­те­рі­ями. Му­зеї, біб­лі­оте­ки, тре­ну­ван­ня в ко­ман­дних ви­дах спор­ту для про­фе­сій­них ко­манд на зак­ри­тих ба­зах. Сто­ма­то­ло­ги, а­уди­то­ри, ад­во­ка­ти, но­та­рі­уси, сер­віс по­бу­то­вої тех­ні­ки. Все це бу­де прий­ня­то. Пос­та­но­ва бу­де опуб­лі­ко­ва­на і біз­нес змо­же ба­чи­ти чіт­ко, в яких сфе­рах ми пла­ну­ємо пом’як­шення ка­ран­тинних за­хо­дів з 11 трав­ня, — по­ві­до­мив очіль­ник Уря­ду.

Вод­но­час він заз­на­чив, що по­ки в Ук­ра­їні ді­ють ка­ран­тинні об­ме­жен­ня:

До 11 трав­ня ми про­си­мо ук­ра­їн­ців дот­ри­му­ва­ти­ся пра­вил. Це не тіль­ки зак­ли­ки Уря­ду, а і на­ших лі­ка­рів, які за­раз фак­тично на пе­ре­до­вій. Ду­же важ­ли­во пра­виль­но за­вер­шу­ва­ти про­цес ка­ран­ти­ну.

Ок­ре­мо Де­нис Шми­галь зу­пи­нив­ся на від­по­ві­даль­нос­ті міс­це­вої вла­ди.

Ми ро­зу­мі­ємо важ­ли­вість спів­пра­ці з міс­це­вою вла­дою, але не нех­туй­те пра­ви­ла­ми, які ді­ють для всіх. Не мож­на ух­ва­лю­ва­ти рі­шен­ня по ви­хо­ду з ка­ран­ти­ну за влас­ною за­ба­ган­кою, — на­го­ло­сив Прем’єр-мі­ністр.

Та­кож Де­нис Шми­галь ак­центу­вав ува­гу на то­му, що у пе­рі­од дії ка­ран­ти­ну про­дов­жу­ва­ли пра­цю­ва­ти ма­га­зи­ни ме­ре­жі бу­ді­вель­них гі­пер­марке­тів та де­які зак­ла­ди гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня.

Тор­гівля бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­ала­ми бу­ла за­бо­ро­не­на і за­ли­шить­ся за­бо­ро­не­ною до 11 трав­ня. Те са­ме сто­су­єть­ся і зак­ла­дів хар­чу­ван­ня. Всі від­по­від­ні ви­пад­ки по­ру­шень за­раз пе­ре­ві­ря­ють­ся ор­га­на­ми пра­во­по­ряд­ку. Не­ве­ли­кий ма­га­зин має пра­цю­ва­ти на рів­них умо­вах з ве­ли­ки­ми гі­пер­марке­та­ми, — ре­зю­му­вав Прем’єр-мі­ністр та на­го­ло­сив, що тут не має бу­ти об­ра­них.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Уряд #карантин #пандемія
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Показувати новий коментар:
внизу вгорі
Эльбрус
4 травня 2020 р., 16:47
Рік #Зе! Вчора його подільники вітали один одного. Хтось із річницею кінця "епохи бідності". Хтось з роковинами початку турбо реформ- страшного і лютого трешу, який залив собою усю політику україни. Жахливого хаосу і розвалу. Делегітимізації державних інституцій і голімого рішалова замість державного управління. Я – про інше: У нас провели страшний в своїй суті соціальний експеримент. Взяли єблана з вулиці і за допомогою кількох примітивних технологій навіяли таким-же недалеким людям, що тіпа вот прийшов месія. І зараз однією хлібиною він нагодує увесь народ. Основа технології – банальна і стара. Куховарки і кловуни зможуть ефективно управляти країною. Головне, щоб були порядними та чесними.. Порядність, чесність, нульова толерантність до корупції – це основа міфу про Вову. Зараз навіть деякі його противники кажуть: він сам по собі чесна людина, але….. Далі про недоліки і помилки. Але, типа "чесний". Це можуть говорити лише люди, які нічого не знають про закулісся в Шапіто чи КВНі. Спектаклі, (як і спектакль з виборами) довго готують. Звіряють і підганяють сценарії, проводять кастинги, готують саундтреки і декорації. Продають квитки.. Правда у нашому випадку усі на спектаклі були по запрошеннях. Так я про що. Не міг не знати головний герой п'єси, що вся п'єса – галімий і тупий розвод біомаси. Я впевнений, що нам ще просто не злили тему типу: "Вова давай ще дубль, ще раз кажи текст, бо з таким хлібалом тобі грошей ніхто не дасть". А він у відповідь: "Нємножко тєкст па дібільному напісан"... Він знав, що вся кампанія – технологія лохотрону. І свідомо йшов на це. Він від початку тупо і цинічно кинув тих, хто йому довірився. І це чесно і порядно????.. Мене завжди дратувало і кривило ще від його реклами: "Тобі личить його кохання". Але ж комусь, із поганим смаком, заходив цей хриплий голос. Скористалися його амплуа, несмаком людей і гарними сценаріями (у розуміння такими, що заходять піплу). Спочатку очікування формувалися – потім під них пропонувався герой, який має це все зробити. Але то все квіточки. Зараз потрібно говорити про те, що рейтинги Зе, попри очевидні провали по всіх стратегічних напрямках, лише повзуть до низу, а мали б летіти. Чому так? Бо експеримент продовжується: #1_ Діє угода з олігархами: їм дають трошки кусь-кусь ресурсів і ніштячків в обмін на лояльність до президента їхніх ЗМІ. Тому ви чуєте, що Зеленський "маладец". Відосіки досі заходять. #2_ У кловуна фан-клуб влаштований по-іншому, ніж у політика. Світлий образ, що формувався роками, важко в уяві людей замінити на інший навіть протягом року. Тому, якщо буде правильно поставлене його спілкування з масами, причому саме поставлене, з використанням фокус-груп (що заходить, а що ні), відредактоване і знято з 20-ти дублів (кажуть, що Вову писати мука – з одного дубля ніколи не виходить) – він триматиме свій фан-клуб іще досить довго. #3_ Вже після осінніх місцевих виборів найбільшими фракціями в обласних радах майже усіх областей – будуть "Слуги". Але тим печальнішим буде кінець. Рано чи пізно на арені цирку абсурду Зе його мокрими ганчірками будуть ганяти п'яні  і прокурені прибиральниці. Для нього це буде дуже страшний кінець Коли впаде завіса цієї кловунади – що робити усім нам?..
live comments feed...