Коронавірус COVID-19: Що зміниться після 11 травня?

Ка­ран­тин, зап­ро­вад­же­ний в Ук­ра­їні че­рез пан­де­мію ко­ро­на­ві­ру­су, бу­де про­дов­же­но до 22 трав­ня. Од­нак, ста­біль­на си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю доз­во­ляє з 11 трав­ня роз­по­ча­ти знят­тя пер­ших об­ме­жень і пе­рей­ти до кон­цепції адап­тивно­го ка­ран­ти­ну.

Про це за­явив Прем’єр-мі­ністр Ук­ра­їни Де­нис Шми­галь, від­кри­ва­ючи по­за­чер­го­ве за­сі­дан­ня Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів сьогод­ні, 04 трав­ня.

Уряд в пер­шу чер­гу за­ці­кав­ле­ний, аби яко­мо­га швид­ше за­пус­ти­ти всі сфе­ри еко­но­мі­ки, які при­зу­пи­ни­ли­ся че­рез епі­де­мію. У сво­їх рі­шен­нях ми ке­ру­ємо­ся вик­лючно да­ни­ми на­ших про­філь­них спе­ці­аліс­тів. За їх роз­ра­хун­ка­ми, пе­ред­часне знят­тя ка­ран­ти­ну — оз­на­чає ти­ся­чі но­вих хво­рих. Не мож­на цього до­пус­ти­ти, — на­го­ло­сив очіль­ник Уря­ду.

За сло­ва­ми Прем’єр-мі­ніс­тра, ста­біль­на си­ту­ація з зах­во­рю­ва­ніс­тю доз­во­ляє з 11 трав­ня роз­по­ча­ти знят­тя пер­ших об­ме­жень і пе­рей­ти до кон­цепції адап­тивно­го ка­ран­ти­ну.

Ми ба­га­то спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми біз­не­су. Ро­зу­мі­ємо пот­ре­би і за­пи­ти біз­не­су, і сьогод­ні скли­ка­ли по­за­чер­го­ве за­сі­дан­ня, під час яко­го пла­ну­ємо прий­ня­ти про­ект пос­та­но­ви на про­хан­ня біз­не­су, яко­му тре­ба час, аби під­го­ту­ва­ти­ся до без­печних умов ро­бо­ти, — заз­на­чив Гла­ва Уря­ду.

Де­нис Шми­галь по­ві­до­мив, що з 11 трав­ня бу­дуть від­кри­ті для від­ві­ду­вань пар­ки, скве­ри, зо­ни від­по­чин­ку.

Крім то­го, бу­де доз­во­ле­но пра­цю­ва­ти са­ло­нам кра­си, пе­ру­кар­ням, але за пев­них умов, які вже роз­робле­ні і бу­дуть пред­став­ле­ні Мі­ніс­терс­твом охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни.

Ми доз­во­ли­мо ро­бо­ту зак­ла­дів гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня на ви­ніс. Ро­бо­ту літ­ніх май­дан­чи­ків ка­фе і рес­то­ра­нів прос­то не­ба у зак­ла­дах, за­ре­єс­тро­ва­них як опе­ра­то­ри по­туж­ності. Це ду­же важ­ли­ва прив’яз­ка і мож­ли­вість кон­тро­лю­ва­ти, в то­му чис­лі ор­га­на­ми міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня, — заз­на­чив Де­нис Шми­галь.

Та­кож, за його сло­ва­ми, бу­де доз­во­ле­на оп­то­ва і роз­дріб­на тор­гівля неп­ро­до­воль­чи­ми то­ва­ра­ми, ок­рім зон роз­ваг та хар­чу­ван­ня, ди­тя­чих зон в ТРЦ.

Доз­віл пра­цю­ва­ти при пев­них умо­вах от­ри­ма­ють зак­ла­ди по­бу­то­во­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня за виз­на­че­ни­ми кри­те­рі­ями. Му­зеї, біб­лі­оте­ки, тре­ну­ван­ня в ко­ман­дних ви­дах спор­ту для про­фе­сій­них ко­манд на зак­ри­тих ба­зах. Сто­ма­то­ло­ги, а­уди­то­ри, ад­во­ка­ти, но­та­рі­уси, сер­віс по­бу­то­вої тех­ні­ки. Все це бу­де прий­ня­то. Пос­та­но­ва бу­де опуб­лі­ко­ва­на і біз­нес змо­же ба­чи­ти чіт­ко, в яких сфе­рах ми пла­ну­ємо пом’як­шення ка­ран­тинних за­хо­дів з 11 трав­ня, — по­ві­до­мив очіль­ник Уря­ду.

Вод­но­час він заз­на­чив, що по­ки в Ук­ра­їні ді­ють ка­ран­тинні об­ме­жен­ня:

До 11 трав­ня ми про­си­мо ук­ра­їн­ців дот­ри­му­ва­ти­ся пра­вил. Це не тіль­ки зак­ли­ки Уря­ду, а і на­ших лі­ка­рів, які за­раз фак­тично на пе­ре­до­вій. Ду­же важ­ли­во пра­виль­но за­вер­шу­ва­ти про­цес ка­ран­ти­ну.

Ок­ре­мо Де­нис Шми­галь зу­пи­нив­ся на від­по­ві­даль­нос­ті міс­це­вої вла­ди.

Ми ро­зу­мі­ємо важ­ли­вість спів­пра­ці з міс­це­вою вла­дою, але не нех­туй­те пра­ви­ла­ми, які ді­ють для всіх. Не мож­на ух­ва­лю­ва­ти рі­шен­ня по ви­хо­ду з ка­ран­ти­ну за влас­ною за­ба­ган­кою, — на­го­ло­сив Прем’єр-мі­ністр.

Та­кож Де­нис Шми­галь ак­центу­вав ува­гу на то­му, що у пе­рі­од дії ка­ран­ти­ну про­дов­жу­ва­ли пра­цю­ва­ти ма­га­зи­ни ме­ре­жі бу­ді­вель­них гі­пер­марке­тів та де­які зак­ла­ди гро­мадсь­ко­го хар­чу­ван­ня.

Тор­гівля бу­ді­вель­ни­ми ма­те­рі­ала­ми бу­ла за­бо­ро­не­на і за­ли­шить­ся за­бо­ро­не­ною до 11 трав­ня. Те са­ме сто­су­єть­ся і зак­ла­дів хар­чу­ван­ня. Всі від­по­від­ні ви­пад­ки по­ру­шень за­раз пе­ре­ві­ря­ють­ся ор­га­на­ми пра­во­по­ряд­ку. Не­ве­ли­кий ма­га­зин має пра­цю­ва­ти на рів­них умо­вах з ве­ли­ки­ми гі­пер­марке­та­ми, — ре­зю­му­вав Прем’єр-мі­ністр та на­го­ло­сив, що тут не має бу­ти об­ра­них.
Уряд карантин пандемія
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Суспільство
У багатоповерхівках будинків кількох мікрорайонів Кропивницького не буде води. Про це повідомляє пресслужба ОКВП "Дніпро-Кіровоград", пише 0522. Оскільки робіти по реконструкції ВНС «Зона-2Б» продовжуються, то з 09.00 - 21.00 год. 28 жовтня 2020 року буде відсутнє водопостачання багатоповерхових будинків мікорайонів: Н.Миколаївка, АРЗ, ШВЛП. Просимо зробити необхідний запас питної води та вибачити за тимчасові незручності. На час припинення водопостачання...
Суспільство
Вибори на Кіровоградщині: чи готова область до проведення виборів? Кіровоградська область у цілому готова до проведення виборів попри незначні організаційні недоліки. У області є 5 днів на усунення питань, які заважають повноцінній готовності виборчого процесу. В умовах пандемії громадяни, які прийдуть на виборчі дільниці, повинні почуватися безпечно. Має проводитися дезінфекція, а самі виборці повинні пам'ятати про особисту безпеку, одягати маски та мати...
Суспільство
Матеріальна допомога постраждалим від буревію: міська рада затвердила порядок. Про це повідомляє прессужба Кропивницької міської ради, пише 0522. Алгоритм надання матеріальної допомоги мешканцям Кропивницького, які постраждали від стихійного лиха 17 жовтня поточного року, відпрацьований і затверджений. Відповідне рішення сьогодні прийняв на засіданні виконавчий комітет міської ради Кропивницького. Згідно із затвердженим порядком, підставою для розгляду пит...
Кримінал
За добу до поліції області надійшло 9 заяв щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Кіровоградській області, пише 0522. Всього в Україні зафіксовано 304 порушень. Найбільше у місті Києві - 54, у Київській-27,  в Одеській-23,  у Донецькій-21,  у Закарпатській-15, по 12 – у Миколаївській та Черкаській, по 11 – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернівецькій, по 10 – у Тернопільській та Харківській, 9 – у Лугансь...
Суспільство
Відбулась нарада щодо проведення місцевих виборів-2020. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Кіровградській області, пише 0522. Управління ДСНС у Кіровоградській області було представлене першим заступником начальника Управління - Олексій Родіонов. Він доповів про заходи, вжиті Службою порятунку Кіровоградщини з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки дільниць під час проведення місцевих виборів. А саме: - проведені перевірки всіх об’єктів, на як...
Суспільство
МОЗ у Кіровоградській області доводить до відома стосовно ситуації захворювань на COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної ради, пише 0522. Всього: 1696 позитивних результатів; проведено тестувань - 53288; одужали - 1057; летальних випадків - 74. За минулу добу: 54 позитивних результатів; проведено тестувань - 237; одужали - 16; летальних випадків - 2. ІФА-тестування — 583, всього 24751.
Суспільство
Викладачі Кропивницького вдосконалюють власну цифрову компетентність. Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міської ради, пише 0522. Освітяни Кропивницького продовжують вивчати сучасні інформаційні технології та використовувати їх під час роботи. Вдосконаленню цифрової компетентності педагогів міста сприяють спеціальні вебінари, започатковані управлінням освіти в рамках проєкту «Профмарафон: «Вчитель онлайн». Завтра о 10:15 Олеся Дяденко, директор з р...
Суспільство
Інтервал руху тролейбусів №11 від селища Нового в години пік становть 20-30 хвилин. Про це повідомляє пресслужба Кропивницької міської ради, пише 0522. Тролейбуси за маршрутом №11 курсують між селищем Новим  і  центром Кропивницького  у тестовому режимі кожні 20 – 30 хв. Графік руху чотирьох сучасних  одиниць електротранспорту з автономним ходом оприлюднили на офіційному сайті КП «Електротранс». На прохання новенців, маршрут тролейбусів зробили довшим, ніж...
Екологія
Кіровоградська область прийняла участь у екологічній акції «Озеленення України». Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної державної адміністрації, пише 0522. У 8 господарствах області активісти, посадовці, медійники та лісівники висадили 31 тис. дубів, сосен та ясенів. Основними локаціями для висадки стали Голованівський, Долинський, Компаніївський, Олександрівський, Оникіївський, Онуфріївський, Світловодський та Чорноліський лісгоспи. Ініціат...